piątek, 28 października 2011

W jakim trybie jest powoływany i jakie kryteria powinien spełniać kandydat na stanowisko sędziego sądu powszechnego. Jakie dodatkowe możliwości objęcia stanowiska sędziego stworzyła ustawa o ustroju sądów powszechnych?


Sędziów sądów powszechnych powołuje Prezydent RP na wniosek KRS. Prezydent powołując na stanowisko sędziego wyznacza miejsce służbowe sędziego.
Zgodnie z art. 61 § 1 u.s.p. na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany, ten, kto: 1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw obywatelskich, 2)ma nieskazitelny charakter, 3)ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, 4)jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego, 5)ukończył 29 lat, 6)złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski, 7)pracował w charakterze asesora sądowego lub prokuratorskiego co najmniej 3 lata lub referendarza sądowego przez okres 5 lat. Ale także ten, kto spełnia warunki  1-5 i był asystentem sędziego lub referendarzem sądowym co najmniej 6 lat i złożył egzamin sędziowski. Nie dotyczy to osób, które były sędziami sądu administracyjnego lub sądu wojskowego, były prokuratorem, pracowały w polskiej szkole wyższej, PAN, instytucie naukowo-badawczym, mający stopień naukowy profesora lub doktora habilitowanego lub były adwokatem, radcą prawnym, notariuszem co najmniej 3 lata.
Na stanowisko sędziego sądu okręgowego może być powołany ten, kto był sędzią sądu rejonowego oraz sędzia wojskowego sądu garnizonowego, po 4 latach pracy na tym stanowisku lub stanowisku prokuratora. Na to stanowisko może być powołany, ten, kto spełnia warunki 1-4, jeśli w okresie 3 lat przed powołaniem: wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza - przez co najmniej sześć lat, pracował na stanowisku dydaktycznym, PAN, wyższej szkole, posiada stopień naukowy profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, zajmował stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego.
Na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego może być powołany sędzia sądu powszechnego lub wojskowego, który posiada co najmniej sześcioletni okres pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora prokuratury okręgowej. Może także osoba, która spełnia wymagania 1-4, jeśli w okresie 3 lat przed powołanie: wykonywał zawód adwokata, radcy lub notariusza co najmniej przez osiem lat, pracował na stanowisku dydaktycznym, w PAN, mający profesora lub tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych.
W celu objęcia stanowiska sędzia powinien zgłosić się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania aktu powołania. Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta RP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz